Pravidla soutěže „Rybářský OSKAR 2024“

I. Název soutěže

Rybářský OSKAR 2024 (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Chyť a pusť s.r.o., se sídlem Rokycanská 1337/64, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 023 66 959

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29187

zastoupená Martinem Posledním, jednatelem

(dále jen „Organizátor“)

III. Termín soutěže a rozsah

Soutěž se bude konat v termínu od 1. 5. 2024 do 31. 10. 2024. 

IV. Podmínky účasti v soutěži

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:

V. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).

Účastník mladší 15 let (v době provedení Registrace) se může Soutěže účastnit pouze se souhlasem a prostřednictvím svého zákonného zástupce. Poskytnutí souhlasu zákonného zástupce může Organizátor kdykoliv ověřit žádostí adresované Účastníkovi o písemné poskytnutí souhlasu.

Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy.

V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit.

Každý Účastník může vyhrát pouze jednou v základních měsíčních kolech. Součástí losování finálového kola budou všichni Účastníci, bez ohledu na předchozí výhry.

Každý Účastník může zaslat do soutěže pouze jednu Fotografii. V případě, že Účastník zaregistruje více Fotografií, do Soutěže bude započítána pouze první. Pokud Účastník bude chtít provést změnu, kontaktujte prosím Organizátora na adrese info@chytapust.cz.

Na Fotografii musí být zřetelně zobrazen Účastník a ryba, kterou ulovil.

VI. Losování výherců

Losování probíhá:

V průběhu doby konání Soutěže bude probíhat dle měsíčních losovacích kol. Soutěž bude ukončena 31. 10. 2024 a v průběhu následujícího měsíce proběhne losování finálního kola.

Měsíční losování bude probíhat vždy v prvním týdnu měsíce následujícího po měsíci, ve kterém probíhalo dané soutěžní kolo. Tj. slosování soutěžních Fotografií přihlášených v červnu bude probíhat v prvním červencovém týdnu atd.

Celkem proběhne 6 měsíčních losovacích kol:

Pokud bude Výherce vylosován v jednom měsíčním losovacím kole, nemůže již být vylosován v žádném dalším měsíčním losovacím kole. Do losování finálního kola však budou zařazeni všichni Účastníci bez ohledu na to, zda již byli vylosováni v měsíčním losovacím kole.

V sídle Organizátora se náhodným výběrem z databáze zaslaných registrací obsahující všechny přihlášené Účastníky vylosuje ve vztahu ke každé výhře jeden Výherce (dále jen „Výherce“). V případě, že bude v měsíčním losovacím kole vylosován Výherce, který již získal výhru v jakémkoliv předcházejícím měsíčním losovacím kole, nestane se Výhercem a bude namísto něj vylosován jiný Výherce.

Slosování se provede za účasti komise složené ze 2 členů určených Organizátorem (dále pouze „Komise“). Po uskutečnění slosování Komise zhotoví zápis, ve kterém popíše průběh slosování a ve kterém budou uvedeni Výherci všech výher, a to v rozsahu všech osobních údajů uvedených při registraci Účastníka. Členové Komise jsou povinni dbát na práva a oprávněné zájmy Účastníků, zejména s ohledem na ochranu jejich osobních údajů.

VII. Výhry

Výherci mohou získat následující výhry (dále jen „Výhry“):

Finální kolo
Ve finálním kole se vylosují vždy tři Výherci (muž, žena a dítě do 15 let) z každé      soutěžní kategorie:

Výherce z každé kategorie získá Výhru, kterou je:

Měsíční losování
V každém měsíčním losování se vylosují vždy tři Výherci bez ohledu na soutěžní kategorie. První vylosovaný se umístí na 3. místě, druhý vylosovaný se umístí na 2. místě a třetí vylosovaný se umístí na 1. místě.

Takto určení Výherci získají v každém měsíčním kole následující Výhry:

1. místo

2. místo

3. místo

VIII. Odevzdání výhry

Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži – tedy platnou doručovací adresu na území ČR, souhlas zákonného zástupce v případě Účastníka mladšího 15 let a další podmínky uvedené v čl. IV těchto Pravidel soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal.

O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, nezíská Výhru.

Každý Výherce měsíčního kola bude kontaktován na své e-mailové adrese, kterou uvede v rámci přihlášení do Soutěže, a to během následujícího pracovního dne od slosování daného měsíčního kola. Slosování finálního kola bude probíhat v prvním týdnu listopadu 2022 a Výherce bude kontaktován obdobně jako Výherce měsíčního kola, a to nejpozději do konce druhého týdne v listopadu 2021. Výherce bude e-mailem vyzván k tomu, aby potvrdil svou doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 dnů od doručení výzvy,      Výhru nezíská a ta propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi.

Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení informace o doručovací adrese      Výherce Soutěže pro doručení Výhry. V případě nemožnosti doručení Výhry, např. její nepřevzetí ze strany Výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., Výhra propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi.

Organizátor není v případě poškození, ztráty a jiného znehodnocení Výhry během poštovní přepravy povinen Výhru Výherci nahrazovat.

Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky.

Výhry není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.

Organizátor Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s Výhrou.

Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.

Všichni Výherci a jejich Výhry budou nejpozději 5 pracovních dní po slosování každého kola zveřejněni na https://www.rybarskyoskar.cz/, kde bude seznam Výherců (v rozsahu jejich křestního jména) dostupný do 31. 3. 2024.

IX. Ochrana osobních údajů

 

1)     Zapojením se do Soutěže souhlasíte (resp. zákonný zástupce Účastníka souhlasí) s těmito pravidly Soutěže a udělujete společnosti Chyť a pusť s.r.o. se sídlem Rokycanská 1337/64, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 023 66 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29187 (dále jen „Chyť a pusť s.r.o.“, „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto vaše osobní údaje:

v  rámci Soutěže „Rybářský OSKAR 2024“.

2)     Jméno, příjmení, e-mailovou adresu,  doručovací adresu, podobiznu a soutěžní zařazení je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem vašeho zařazení do      Soutěže a kontaktování za účelem případného předání Výhry. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání      Soutěže a dále 3      roky      od jejího ukončení.

3)     Jako Účastník (resp. zákonný zástupce Účastníka) souhlasíte s tím, že v případě nahrání soutěžní      Fotografie s vaší podobiznou bude váš osobní údaj v podobě vaší podobizny a křestního jména zpracován za účelem užití pro obsah reklamních a referenčních účelů v souvislosti se Soutěží, zejména pak na webovém rozhraní a sociálních sítích Správce, zejména zveřejněn na webových stránkách Správce, na facebookové stránce Správce a Soutěže, a bude dále Správcem zpracovávána po dobu trvání  Soutěže a dále 5 let od jejího ukončení.

4)     Jako Účastník (resp. zákonný zástupce Účastníka) souhlasíte s  tím, že v případě výhry budou vaše osobní údaje v rozsahu křestní jméno a podobizna, budete-li z nich identifikovatelný, zveřejněny na webových stránkách / Facebookové stránce Správce.

5)     S výše uvedeným zpracováním udělujete (resp. zákonný zástupce Účastníka uděluje) svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jeho udělení vás však nelze zařadit do Soutěže pro nepřistoupení na Podmínky účasti v Soutěži a nemožnost zpracovat údaje z vaší Registrace a Fotografie bez užití osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce info@chytapust.cz, tímto však budete vyřazeni ze Soutěže a nemůžete získat Výhru.

6) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. Marketingová agentura AdVisio marketing s.r.o., se sídlem Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 043 05 116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63114,
  2. Zásilková      služba Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Chyť a pusť s.r.o. nevyužívá.

7) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

X. Další ustanovení

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Zejména se      Účastník zavazuje soutěžit pouze s Fotografií, kterou sám pořídil, ke které mu svědčí autorská práva, která nezasahuje do osobnostních ani majetkových práv třetích osob a jinak neporušuje platné zákony České republiky a přímo použitelné předpisy Evropské unie. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním Účastníka Soutěže. Účast v  Soutěži s fotografií pořízenou ve fotobance je nepřípustná. Účastník, který tato pravidla nedodrží, bude ze Soutěže vyloučen.

Nahráním Fotografie do soutěžní aplikace umístěné na stránkách Soutěže https://www.rybarskyoskar.cz/ uděluje Účastník (resp. zákonný zástupce Účastníka) Organizátorovi bezplatné právo Fotografii užít (dále jen „Licence“). Licence je udělována ke všem známým způsobům užití díla ve smyslu autorského zákona, na dobu trvání majetkových práv autora, je nevýhradní a územně a množstevně neomezená. Licence se vztahuje na online i offline prostředí a slouží zejména k marketingovým a propagačním účelům Organizátora. Účastník (resp. zákonný zástupce Účastníka) souhlasí s tím, že Organizátor může poskytnout oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicenci) nebo na třetí osobu oprávnění z Licence postoupit. Účastník (resp. zákonný zástupce Účastníka) souhlasí také s tím, že Fotografie může být Organizátorem upravena, spojena s jiným dílem nebo zpracována. V případě šíření jednou zveřejněné Fotografie na internetu mimo vůli Organizátora bere Účastník na vědomí, že za takové šíření Organizátor neodpovídá.

Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit tato pravidla Soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce https://www.rybarskyoskar.cz/.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu s  těmito pravidly soutěže nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play

Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost internetu nebo webové stránky https://www.rybarskyoskar.cz/).

Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani Výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Organizátor  Soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s Výhrou v Soutěži.

Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené Organizátorem Soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.

Organizátor má právo nahradit Výhry obdobnou výhrou. Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, těchto pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora.

Tato Pravidla soutěže budou uveřejněna na https://www.rybarskyoskar.cz/ a v písemné podobě jsou uložena v sídle Organizátora.

Tato pravidla soutěže mohou být změněna jen písemně, a to formou písemných dodatků k těmto pravidlům soutěže, písemně schválených Organizátorem.

 

V Plzni, dne 2.4.2024

 

 

 

Abyste se u nás cítili jako ryba ve vodě, využíváme soubory cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít