Pravidla soutěže „Rybářský OSKAR 2021“

I. Název soutěže

Rybářský OSKAR 2021 (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Chyť a pusť s.r.o., se sídlem Rokycanská 1337/64, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 023 66 959

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29187

zastoupená Martinem Posledním, jednatelem

(dále jen „Organizátor“)

III. Termín soutěže a rozsah

Soutěž se bude konat v termínu od 12. 5. 2021 do 31. 10. 2021.

IV. Podmínky účasti v soutěži

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:

V. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 13 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).

Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy.

V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit.

Každý Účastník může vyhrát pouze jednou v základních měsíčních kolech. Součástí finálového losování budou všichni účastníci, bez ohledu na předchozí výhry.

Každý Účastník může zaslat do soutěže pouze jednu fotografii. V případě, že Účastník zaregistruje více fotografií, do Soutěže bude započítána pouze první. Pokud Účastník bude chtít provést změnu, kontaktujte prosím společnost na adrese info@chytapust.cz.

VI. Losování výherců

Soutěž bude ukončena 31. 10. 2021 a v průběhu následujícího měsíce proběhne losování finálního kola.

Měsíční losování bude probíhat vždy v prvním týdnu měsíce následujícího po měsíci, ve kterém probíhalo dané soutěžní kolo. Tj. slosování soutěžních fotografií přihlášených v červnu bude probíhat v prvním červencovém týdnu atd. Celkem proběhne 6 měsíčních losovacích kol.

V sídle Organizátora se náhodným výběrem z databáze zaslaných registrací obsahující všechny přihlášené Účastníky vylosuje ve vztahu ke každé výhře jeden výherce (dále jen „Výherce“).

Slosování se provede za účasti komise složené z 2 členů určených Organizátorem (dále pouze „Komise“). Po uskutečnění slosování Komise zhotoví zápis, ve kterém popíší průběh slosování a ve kterém budou uvedeni Výherci všech výher, a to v rozsahu všech osobních údajů uvedených při registraci Účastníka. Členové Komise jsou povinni dbát na práva a oprávněné zájmy Účastníků, zejména s ohledem na ochranu jejich osobních údajů.

VII. Výhry

Výherci mohou získat následující výhry (dále jen „Výhry“):

Finální kolo

Soutěžní kategorie:

Vyhrává vždy 1 celkový výherce z každé kategorie a získává:

Měsíční losování

1. místo

2. místo

3. místo

VIII. Odevzdání výhry

Soutěž bude po jejím ukončení každého kola vyhodnocena a budou vyhlášeni Výherci způsobem uvedeným v tomto odstavci.

Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži – tedy platnou doručovací adresu na území ČR, věk, a další podmínky uvedené v čl. IV těchto Pravidel soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal.

O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, bude mu nárok na Výhru odepřen.

Každý Výherce bude kontaktován na své e-mailové adrese, kterou uvede v rámci přihlášení do Soutěže, a to během následujícího pracovního dne od slosování, které bude probíhat v prvním týdnu listopadu 2021. Výherce bude vyzván k tomu, aby potvrdil svou doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je Výhra Výherci nedoručitelná.

Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení adresy Výherce soutěže pro doručení Výhry. V případě nemožnosti doručení Výhry, např. její nepřevzetí ze strany Výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., Výhra propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi.

Organizátor neodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení Výhry během poštovní přepravy.

Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky.

Výhry není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.

Všichni Výherci a jejich Výhry budou nejpozději 5 pracovních dní po slosování každého kola zveřejněni na https://www.rybarskyoskar.cz/, kde bude seznam výherců (v rozsahu jejich křestního jména) dostupný do 31. 3. 2022.

IX. Ochrana osobních údajů

1) Zapojením se do soutěže souhlasíte s pravidly soutěže a udělujete společnosti Chyť a pusť s.r.o. se sídlem Rokycanská 1337/64, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 023 66 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29187 (dále jen „Chyť a pusť s.r.o.“, „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto vaše osobní údaje:

2) Jméno, příjmení, emailovou adresu a adresu bydliště je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem vašeho zařazení do soutěže a kontaktování za účelem případného předání výhry. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání soutěže a dále 10 let od jejího ukončení.

3) Souhlasíte s tím, že v případě nahrání soutěžní fotografie s vaší podobiznou bude váš osobní údaj v podobě vaší podobizny a křestního jména zpracován za účelem zařazení údajů do databáze společnosti a případné užití pro obsah reklamních a referenčních účelů, zejména pak na webovém rozhraní společnosti a sociálních sítí, zejména zveřejněn na webových stránkách Správce, na facebookové stránce Správce a soutěže, a bude dále Správcem zpracovávána po dobu trvání soutěže a dále 10 let od jejího ukončení.

4) Souhlasíte s tím, že v případě výhry budou vaše osobní údaje v rozsahu křestní jméno a podobizna, budete-li z nich identifikovatelný, zveřejněny na webových stránkách / Facebookové stránce společnosti Chyť a pusť s.r.o.

5) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jeho udělení vás však nelze zařadit do soutěže pro nepřistoupení na podmínky účasti v soutěži a nemožnost zpracovat soutěžní příspěvek bez užití osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@chytapust.cz.

6) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. Marketingová agentura AdVisio marketing s.r.o., se sídlem Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 043 05 116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63114,
  2. Zásilková agentura Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Chyť a pusť s.r.o. nevyužívá.

7) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

X. Další ustanovení

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se jej plně dodržovat.

Zejména se účastník zavazuje soutěžit pouze s fotografií, kterou sám pořídil, ke které mu svědčí autorská práva, která nezasahuje do osobnostních ani majetkových práv třetích osob a jinak neporušuje platné zákony České republiky a přímo použitelné předpisy Evropské unie. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním účastníka soutěže. Účast v soutěži s fotografií pořízenou ve fotobance je nepřípustná. Účastník, který tato pravidla nedodrží, bude ze soutěže vyloučen.

Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce https://www.rybarskyoskar.cz/.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu s Pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost internetu).

Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Organizátor soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.

Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.

Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora.

Tato Pravidla soutěže budou uveřejněna na https://www.rybarskyoskar.cz/ a v písemné podobě jsou uloženy v sídle Organizátora.

Tato Pravidla soutěže mohou být změněna jen písemně, a to formou písemných dodatků k těmto Pravidlům soutěže, písemně schválených Organizátorem.

 

V Plzni, dne 12. 5. 2021

Abyste se u nás cítili jako ryba ve vodě, využíváme soubory cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít